You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Salgrom Technologies Oy

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Yritys

Salgrom-wiki-datapalkki

Salgrom Technologies Oy on pohjois-suomalainen, yksityisomisteinen palontorjuntatekniikkaan ja sammutusautomaatiojärjestelmiin erikoistunut teknologia-, tuotekehitys-, laite- ja projektitoimittajayhtiö. Yrityksen pääliiketoimintaa ovat autonomiset, modulaariset ja vedettömät aerosoli- ja jauhesammutuslaitteistot, sekä itsenäiset, ilman ulkopuolista sähkövirtaa ja ohjaustekniikkaa toimivat automaattisammutteet.

Yhtiön ydintuotetegnologiaan, eli itse sammutusmateriaaliin sulautettu itselaukaisumekanismi tekee yrityksen valmistamista laitteistoista poikkeuksellisen toimintavarmoja, sillä automaattisammute toimii aina kaikesta huolimatta, vaikka järjestelmään liitetty hallintatekniikka tai muu tukeva tai optiollinen laukaisumekaniikka tai ohjauselektroniikka ympäriltä olisi vaurioitunut, vioittunut tai tuhoutunut onnettomuuden seurauksena.

Yhtiön toiminnan strategisessa keskiössä ovat kiinteästi toteutettavat, mobiilikohteisiin asennettavat, helposti muunneltavat, siirrettävät ja nopeasti jälkiasennettavat palontorjuntaratkaisut, jotka eivät vaadi asiakkaan toimintojen keskeyttämistä. Yrityksen palvelusegmenttiin kuuluvat paloriskikonsultoinnin lisäksi sammutusjärjestelmiin ja palolaitetekniikkaan liittyvät asiantuntija-, toteutus- ja elinkaaripalvelut.


Teknologia ja järjestelmät

Yhtiön sammutuslaitteet (Salgrom-X) perustuvat normaalitilassa paineettomaan kiinneaerosolisammutukseen (Condensed Aerosol Fire Suppression) sekä erittäin nopeatoimiseen ja tarkkaan (Salgrom DPS Saphir) impulssijauhesammutukseen (Impulse Dry Powder Fire Suppression). Kyseiset järjestelmät eivät käytä painesylinterejä tai mekaanisia toimilaitteita ja poikkeavat siten tekniikaltaan ja toimintatavaltaan huomattavasti muista perinteisesti tunnetuista sammutusmenetelmistä. Salgrom-järjestelmäteknologioiden korkea tehollinen hyötysuhde ja sammutusaineen itsesäilövä kompakti rakenne, sekä sijoituksen vapaus edistävät toteutuksen vaivattomuutta, tarjoten rakenteellista tilansäästöä, kalustuksellista vapautta, kustannussäästöjä ja yleistä suunnittelun suoraviivaistamista ja helppoutta palosuojattavassa kohteessa.

Yhtiö on verrattain nuoresta iästään huolimatta (toimialan mediaani huomioiden) luonut merkittäviä paloturvallisuus- ja sammutusalaa eteenpäin vieviä keksintöjä ja saavuttanut tyyppihyväksyntöjä useisiin eri sovelluksiin. Vuonna 2016 Salgrom-järjestelmä saavutti ainoana oman alansa järjestelmänä maailmassa saksalaisen VdS-sertifioinnin pohjautuen ISO 15779, VdS 2344 ja VdS 2562 -sääntöihin. Yhtiön kehittämille aerosolilaitteistoille on myönnetty IMO MSC.1/Circ.1270 mukaisen palotestauksen perusteella perusmuotoista laajempi TraFi (Traficom) -tyyppihyväksyntä vuonna 2016. Kyseinen hyväksyntä on mahdollistanut järjestelmien hyödyntämisen kaupallisten matkustaja-alusten eri luokissa. Yhtiön merenkulkusegmentin sammutusjärjestelmillä on ollut TraFi (Traficom) -tyyppihyväksyntä vuodesta 2012.

Vuonna 2014 yhtiö kehitti automaattitoimisen ja kevytrakenteisen kohdesammutusjärjestelmän F1-luokan kilpaveneisiin, joka on ollut U.I.M sarjassa pakollinen vuodesta 2015. Yhtiön tuoteportfolio pitää sisällään myös ATEX/EX-palontorjuntaratkaisut, jotka täyttävät vaatimukset UL Class I, Division 2 / ATEX and IECEx Zone 2 / I 1G Exi de IIB T4.

Salgrom Technologies Oy:n kehittämä PREPEX ideologian (Precision Performance Extinguishing) ratkaisu- ja tuotevalikoiman (HEX, HexMAX, SPIDER) kerrotaan tarjoavan toimialan alhaisimmat toteutus- ja elinkaarikustannukset, vaivattomimman käyttäjäkokemuksen ja mahdollistavan korkeasuorituskykyisen, täysin itsenäisen ja riippumattoman automaattisammutuksen täsmällisesti paloriskikohteeseen. Vakuutusyhtiöiden riskipäälliköiden mukaan kyseisenlainen toteutusideologia tarkoittaa pienempiä vahinkoja, alhaisempia korjauskustannuksia, lyhyempiä seisanta-aikoja ja toiminnan keskeytyksiä, sekä enemmän aikaa pelastautumiseen ja pelastustoimiin, alentuneella jälkivahinkojen torjuntatarpeella ja matalammilla jälkivahinkoriskikustannuksilla.


Toimintatapa ja sovellusalueet

Aerosolisammutuslaitteiston sammutusyksiköt sisältävät kiinteän, stabiilin kemikaaliseoksen, joka aktivoituu sammutustilanteessa ja tuottaa kuivakiinteitä sammutusaerosoleja (Dry Solid Aerosol Particles). Sammutusyksiköiden tuotoskyky, lukumäärä ja sijoittaminen sekä sammutusaerosoleja tuottavien kemikaalien valinta ovat olennaisia seikkoja aerosolisammutuslaitteiston suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikka aerosolisammutuslaitteistot ovat pääsääntöisesti tarkoitettu miehittämättömiin tiloihin, Salgrom Technologies Oy:n uusinta sukupolvea edustavat Salgrom-X-aerosolisammutuslaitteistot ovat yhdysvaltalaisen UL:n (Underwriter Laboratories) sertifioimia, ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on listannut kyseiset tuotteet soveltuviksi myös miehitettyjen tilojen palonsammutukseen järjestelmien alhaisten haittallisainepitoisuuksien ja tätä kautta korkeamman henkilöturvallisuuden ja vuoksi.

Aerosolisammutusjärjestelmiä käytetään tyypillisesti erilaisten teknisten tilojen ja kohteiden, kuten sähkökojeistojen, pääkeskusten, muuntamoiden, kytkinasemien, ohjauskaappien, varavoima-, akku- ja energianvarastointijärjestelmien, kaapelikuilujen, tele-, automaatio- ja tietoliikennetilojen, sekä konttien, vaarallisten aineiden ja räjähdysvaarallisten ympäristöjen palosuojaukseen. Koska järjestelmiä käytetään kasvavissa määrin puolustusteollisuudessa, ovat ne joutuneet käymään läpi vaativat STANAG/NATO 4370 ja MIL-STD-810 mukaiset ympäristö- ja olosuhderasitustestit. Tämä kertoo tyypillisesti rakenteellisen kestävyyden, toiminnallisen luotettavuuden ja teknisen suorituskyvyn korkeasta tasosta. Yhtiön mukaan edellä mainitut hyväksynnät, yksilöllinen optimoitavuus ja integroitavuudellinen muutosjoustavuus, sekä osaltaan tämän hetkinen maailmantilanne ovat johtaneet järjestelmien laajenevaan kysyntään muun muassa useiden eri länsimaiden puolustusministeriöissä sekä kriittisen ja elintärkeän infrastruktuurin suojaamisessa (Critical Infrastructure Protection, CIP).


Lainsäädäntö, standardisointi ja viranomaisnäkökohdat

Pelastustoimilain (10/2007) mukaiset automaattiset sammutuslaitteistot asennetaan rakennukseen määrätysti, omaehtoisesti tai viranomaisen vaatimukseen perustuen. Kohteissa, joihin aerosolisammutuslaitteisto asennetaan rakennukseen automaattisena sammutuslaitteistona säädökseen tai viranomaisvaatimukseen perustuen tai se liitetään hätäkeskukseen, tulee sen toteuttamisessa noudattaa laitelain mukaista sääntelyä.

Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelua, asentamista, tarkastamista ja huoltoa koskevat vaatimukset on säädetty pelastustoimen laitteista annetussa laissa ja tätä tarkentavassa sisäasiainministeriön asetuksessa automaattisista sammutuslaitteistoista SM-1999-967/Tu-33. Kiinteästi tilaan tulevan aerosolisammutuslaitteiston asennuksen toteuttaa Tukesin hyväksymä asennusliike. Tarkastuslaitos tekee aerosolisammutuslaitteiston käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset vastaavasti kuten muillekin sammutuslaitteistoille. Aerosolilaitteistoja KIWA-Inspecta on tarkastanut suomessa vuodesta 2014 alkaen. KIWA-Inspecta on ainoa suomessa ja pohjoismaissa toimiva tarkastuslaitos, jolla on aerosolilaitteistotöiden FINAS akkreditointi.

Aerosolijärjestelmien standardisointi on alan ajantasaisinta kaikista markkinoilla yleisesti saatavilla olevista sammutustekniikoista. Testauslaitokset ja sertifioijat globaalisti ovat yhtenäistäneet ja luoneet uudet ohjeistuksensa aerosoleille vuosien 2019–2023 aikana. Muista laitetekniikoista poiketen tämän arvioidaan tekevän aerosolijärjestelmistä yhden nykyhetken mielenkiintoisimmista sammutusmenetelmistä. Tähän liittyy osaltaan vahvasti laitetekniikan tulevaisuusvarmuus sekä investointiturvallisuus hankinnan ja omistamisen näkökulmasta.

Automaattisia aerosolisammutuslaitteistoja saa asentaa ja huoltaa voimassa olevan pelastustoimen laitteista annetun lain mukainen asennusliike. Asennusliikkeen on nimettävä kyseisiä töitä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa varahenkilöt. Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksiin kuuluu koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistotutkinto. Sammutuslaitteistotutkinto tarkoittaa automaattisten sammutusjärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huoltotöitä koskevien säännösten sekä laitteistoissa käytettävien komponenttien ja alaa koskevien ohjeiden tuntemusta.


Ympäristöajattelu, yhteiskuntavastuu ja vihreät tavoitteet

Salgrom Technologies Oy on ilmoittanut sitoutuneen vastuulliseen ympäristö- ja liiketoiminta-ajatteluun. Se julkaisi YK:n kestävän kehityksen toimenpide- ja yhteiskuntasitoumuksen vuonna 2015. Yhtiö kertoo tarjoamiensa teknologioiden edustavan tulevaisuusvarmuutta, investointiturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä, jotka voivat tuoda merkittävää yritysvastuullista edistystä, kilpailuetua ja kestävää lisäarvoa käyttäjilleen.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA on listannut kuivatiivistetyt aerosolit virallisiksi haloneiden korvaajiksi (SNAP Program). Kaliumnitraattipohjaiset kuiva-aerosolit ovat ajankohtaisten ja tulevaisuuden ilmastonormien ja -kriteerien mukaisesti virallisia ilmastohaitallisten sammutteiden korvaajia, koska ne eivät vaikuta kasvihuoneilmiöön negatiivisesti tai tuhoa otsonikerrosta. Salgrom Technologies Oy on toimialansa pioneerina mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa “Suomi, jonka haluamme 2050” edistämässä hiilineutraalia palontorjuntaa ja on olennainen osa YK:n kestävän kehityksen ilmastotavoiteohjelmaa (Agenda 2030).

Aerosolisammutustekniikka on ympäristön kannalta vakaa ja turvallinen sammutusmenetelmävaihtoehto HFC-pohjaisille ’Clean Agent’ kaasusammutustuotteille, jotka kaikki ovat joko jo poistuneet tai poistumassa markkinoilta. Huomionarvoista on, että esimerkiksi Salgrom Technologies Oy:n toimittamat aerosolituotteet ja sammutusaineet eivät sisällä HFC- tai fluoripohjaisia yhdisteitä.

Minnesotalainen monialayhtiö 3M julkaisi 20. joulukuuta 2022 lausunnon, jossa se ilmoitti lopettavansa PFAS- ja polyfluorialkyyliaineiden valmistuksen ja lakkauttaa PFAS:n käytön koko tuotevalikoimassaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiö on sittemmin vahvistanut, että osana tätä aloitetta se lopettaa 3M Novec 1230 palonsammutusaineen valmistuksen. Novecin tuotanto tullaan lopettamaan vuoteen 2025 mennessä pääosin sen sisältämien myrkyllisten päästö- ja ympäristöhaittojen vuoksi. Tällä julkaisulla ja sammutusalalla käynnissä olevilla lakien ja standardisoinnin myötävaikuttavalla muutoksella on ollut merkittäviä seurauksia kaikkialla teollisessa maailmassa, erityisesti vaativien paloriskikohteiden suojauksissa, joissa aerosolitekniikan odotetaan olevan poistuvien sammutteiden pääasiallinen korvaaja.


Muuttuvan maailman tarpeet ja megatrendit

Paloalan asiantuntijoiden näkemysten mukaan yhä nopeammin kehittyvä ja teknologisoituva maailma, teknisen monimutkaisuuden lisääntyminen, teollistumisen kiihtyminen, infrastruktuurin ja rakentamisen tihentyminen ja näiden kautta lisääntyvät hankalapääsyiset paloriskikohteet sekä hankalammin hallittavat tulipalot energiantarpeen moninkertaistuessa edellyttävät paloteknisiltä laitteistoilta aivan uudenlaista suorituskykyä ja ominaisuuksia.

Aerosolisammutusjärjestelmille ja -ratkaisuille on ominaista, että järjestelmät valjastavat käyttöön modulaaristen ja paineettomien palontorjunta- ja sammutusmenetelmien monisovellettavuuden ja skaalautuvuuden, ja omaavat siten ominaisuuksia, kuten sammutustarkkuus, muutosjoustavuus, kompaktius, konnektiviteetti, sekä valvonnan ja käytön vaivattomuus. Nämä innovaatiot mahdollistavat korkeiden vaarallisuuskategorioiden paloriskien hallinnan tarkoituksenmukaisesti ja ennustettavilla kustannuksilla.

Salgrom Technologies Oy:tä pidetään yleisesti teknologia- ja tietojohtajana modulaarisissa aerosolisammutusjärjestelmissä ja teollisessa palontorjunnassa. Oleellisesti tähän liittyvät yhtiön kehittämät uudenaikaiset suunnittelu-, toteutus- ja integrointitekniikat sekä patentoidut sammutusalan tuoteratkaisut, jotka hyödyntävät mm. teollisuustason IoT pohjaisia ja kaikkialta hallinnoitavia sammutusjärjestelmiä. Yrityksen perustaneet simolaiset Jukka ja Henri Peltoniemi sekä oululainen Tommi Holappa ovat yhtiön avain- ja johtohenkilöitä, toimien edelleen aktiivisesti tuotekehityksessä, viranomaisyhteistyössä, säädöskehityksessä ja asiakasprojektirajapinnassa. Yhtiön näkemyksen mukaan megatrendit, kuten keskeytysvahinkohuolet, turvallisuuskulttuurin ja paloturvatietoisuuden nousu, sekä helpommin ymmärrettävät, mielekkäämmin hyödynnettävissä olevat tekniset keinot yritysten riskienhallintaan ja imagon turvaamiseen luovat tarvetta ja lisäävät kysyntää uusille, niin rakenteellisille, kuin teknisillekin palosuojelutoimenpiteille, jotka ovat kasvava osa modernisoituvaa yhteiskuntaa.


Lähteet ja linkit

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet/sammutuslaitteistot/aerosolisammutuslaitteistot

https://www.sttinfo.fi/tiedote/pohjoismaiset-elcoline-ja-salgrom-solmivat-yhteistyosopimuksen-avaruusteknologiaa-hyodyntavasta-teollisuuden-palontorjunnasta?publisherId=69818040&releaseId=69991743

https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/tiedotteet/tiedotteet/uutinen/1509576257184

https://www.kaleva.fi/palovahti-vaatii-suljetun-tilan-salgrom-oy-aloitti/4860861

https://huld.io/fi/menestystarinat/salgromatic-spider-sammuttaa-automaattisesti-suljettujen-tilojen-tulipalot/

https://www.tuulivoimalehti.fi/aiheet/nakemyksia-palonsammutusjarjestelmista.html

https://www.firesafe.fi/news/salgromin-aerosolisammutusjarjestelmat-firesafe-finlandin-valikoimaan/

https://yle.fi/a/3-7756816

https://www.xpress.fi/avaruusteknologiasta-paloturvallisuuden-uusi-ase/

https://www.op-media.fi/op-oulu/tulipalot-sammuvat-jo-syttyessaan/

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jorma-wiitakorpi-johtaa-nyt-puhetta-oululaisessa-palontorjuntayhtiossa-odotamme-lapimurtoa-tana-vuonna/2a3e5731-b9fb-4fd0-ac2c-292d5222cf8f

https://www.talouselama.fi/uutiset/lukkoja-kaaria-sensoreita-startup...asivat-puolustusteollisuudelle/c9cd082f-aba3-3113-9c22-98f4f95546c5

https://www.kempele.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/kempeleen-elinvoima-kehittyy-vahvasti.html

https://www.iprotoxi.fi/2022/10/13/merikonttien-turvallisuus-uudelle-tasolle/

https://renoa.fi/salgromhex/

https://caravan-lehti.fi/varusteet/pikkuruinen-aerosolisammutin-pyrkii-nitistamaan-tulipalon-itsenaisesti-myos-matkailuajoneuvoissa/

https://tapahtumat.koillissanomat.fi/fi-FI/page/61b8d61917699969a2f1a46f?count=24&sort=creationDate&reverse=true

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kontti-syttyy-laivassa-keskimaarin-joka-toinen-kuukausi-ja-yleensa-ne-pudotetaan-mereen/6e2ced7f-044f-4d5f-a6e3-aed33b911a86

https://ichca.com/meet-the-innovation-in-safety-award-entrants-salgrom-technologies-oy-salgrom-spidertm-salgrom-sensetm

https://en.wikipedia.org/wiki/Condensed_aerosol_fire_suppression

https://news.3m.com/2022-12-20-3M-to-Exit-PFAS-Manufacturing-by-the-End-of-2025

https://elcoline.fi/pohjoismaiset-elcoline-ja-salgrom-solmivat-yhteistyosopimuksen-avaruusteknologiaa-hyodyntavasta-teollisuuden-palontorjunnasta/

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/783844/Karhunen_Paavo.pdf?sequence=2


This article "Salgrom Technologies Oy" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Salgrom Technologies Oy. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]