You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Luettelo Suomen laeista

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Tämä on luettelo Suomessa tällä hetkellä voimassa olevista laeista. Luettelo on keskeneräinen.

 • Ajoneuvolaki
 • Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta
 • Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä
 • Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta
 • Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa
 • Laki ajoneuvojen siirtämisestä
 • Laki polttoainemaksusta
 • Laki ajoneuvoliikennerekisteristä
 • Alkolukkolaki
 • Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
 • Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta
 • Laki saariston kehityksen edistämisestä
 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki
 • Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa
 • Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
 • Merensuojelulaki
 • Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä
 • Ammattikorkeakoululaki
 • Laki Polliisiammattikorkeakoulusta
 • Ampuma-aselaki
 • Aravarajoituslaki
 • Aravalaki
 • Laki arvo-osuustileistä
 • Arvopaperimarkkinalaki
 • Laki asianajajista
 • Asuntosäästöpalkkiolaki
 • Laki asumisoikeusasunnoista
 • Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
 • Laki asumisoikeusyhdistyksistä
 • Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta
 • Asunto-osakeyhtiölaki
 • Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta
 • Asuntokauppalaki
 • Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
 • Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta
 • Laki avaruustoiminnasta
 • Adoptiolaki
 • Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön
 • Ahvenanmaan itsehallintolaki
 • Ahvenanmaan maahankintalaki
 • Ajokorttilaki
 • Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista
 • Ajoneuvoverolaki
 • Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
 • Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
 • Laki aluehallintovirastoista
 • Laki valtion yhtiöomistuksista ja omistajaohjauksesta
 • Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
 • Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualieiksi
 • Laki Suomen aluevesien rajoista
 • Aluskiinnityslaki
 • Alusrekisterilaki
 • Koulumatkatukilaki
 • Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta
 • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
 • Apteekkiverolaki
 • Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa
 • Arpajaislaki
 • Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
 • Arvonlisäverolaki
 • Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista
 • Siviilipalveluslaki
 • Asevelvollisuuslaki
 • Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta
 • Sotilasavustuslaki
 • Laki valtion virka- tai työsuhteessa olevalle asevelvolliselle eräissä tapauksissa suoritettavasta palkasta
 • Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta
 • Laki asuintalovarauksesta verotuksessa
 • Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista
 • Laki vihkimisoikeudesta
 • Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta
 • Laki avioliittolain voimaanpanosta
 • Avioliittolaki
 • Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta
 • Laki taloudelliseen toimintaan liittyvän tuen yleisistä edellytyksistä
 • Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle
 • Laki yleisestä asumistuesta
 • Laki sisäasioiden rahastoista
 • Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta
 • Lakin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
 • Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
 • Laki uusiutuvilla energianlähteillä totetun sähkön tuotantotuesta
 • Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla
 • Laki maatalouden rakennetuista
 • Laki vammaisetuuksista
 • Laki yksityisten arkistojen valtionavusta
 • Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
 • Laki vesihuollon tukemisesta
 • Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta
 • Valtionavustuslaki
 • Laki aikuiskoulutusetuuksista
 • Laki toimeentulotuesta
 • Laki maataloustuotannon lopettamistuesta
 • Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
 • Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta
 • Opintotukilaki
 • Laki asumiseen perustuvasta sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta
 • Äitiysavustuslaki
 • Lapsilisälaki
 • Laki sosiaali- ja terveyshuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
 • Laki konserniavustuksesta verotuksessa
 • Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
 • Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta
 • Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista
 • Laki valtion taiteilija-apurahoista
 • Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista

Lähde:Finlex This article "Luettelo Suomen laeista" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Luettelo Suomen laeista. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]