You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Japanin transkriptio suomalaisella ortografialla

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Japanin merkistön voi transkriboida suomalaisilla merkeillä lähes täydellisesti. Englantia puhuvissa maissa yleiseen Hepburn-järjestelmään verrattuna Hepburnin "y" on suomalainen "j", "sh" on "š", "ch" on "tš" ja "j" on "dž".

Alla esitetyt äänteet vastaavat suomalaista kirjoitusjärjestelmää vain muutamin poikkeuksin. Poikkeuksena on japanilainen r, joka on yhdistelmä suomalaista r:ää, l:ää ja d:tä. Toisella tavoin esitettynä japanilainen r on kuin suomalainen r, mutta hyvin pehmeä ja siinä on vain yksi "tärähdys" kitalakea vasten. Myös japanilainen u on sekoitus suomalaista u:ta ja y:tä, vastaten pitkälti ruotsin kielen u:ta.

  • Japanin kielessä diftongi ou ääntyy lähes aina oo, kuten myös ei → ee. Esimerkiksi sana 先生 (せんせい, opettaja) äännetään usein "sensee". Tapauksissa, joissa diftongi ylittää esimerkiksi Kanji-merkin rajan, äänteet ovat periaatteessa erillisiä, jolloin ne äännetään kuten kirjoitetaan. Esimerkiksi nimi 亀井 (かめい) äännetään useammin "kamei" kuin "kamee".
  • Keskellä sanaa g yleensä vastaa suomalaista äng-äännettä (ŋ), puhdas g-äänne se on vain sanan alussa.[1] Samoin ng äännetään kuin suomessa, eli kahdella äng-äänteellä (ŋŋ), kuten myös nk (ŋk). Toisaalta äng-merkki (ŋ) ei ole yleisesti käytössä suomalaisessa ortografiassa, joten sen käyttämistä voidaan kyseenalaistaa.
  • は äännetään wa, jos se on partikkelina, kuten myös を o ja へ e.
  • っ eli pieni tsu-kirjain merkitsee äänen katkoa, ja sitä käytetään kaksoiskonsonanttien esittämiseen (merkkiä seuraava konsonantti kahdennetaan).
  • ん eli yksittäinen n lausutaan yleensä m-äänteenä p-, b- ja m-äänteiden edellä.

Seuraavassa on esimerkki ääntämistavasta.

Kanji 今日の授業は一時からです。その前に学生食堂で食べます。看護婦になりたい。乾杯!
Hiragana きょうのじゅぎょうはいちじからです。そのまえにがくせいしょくどうでたべます。かんごふになりたい。かんぱい!
Hepburn Kyō no jugyō wa ichiji kara desu. Sono mae ni gakuseishokudō de tabemasu. Kangofu ni naritai. Kampai!
Suomalainen ortografia Kjoo no džuŋjoo wa itšidži kara dess. Sono mae ni gakuseešokudoo de tabemass. Kaŋŋofu ni naritai. Kampai!
Käännös Tänään oppitunti on kello yhdeltä alkaen. Sitä ennen syön opiskelijaruokalassa. Haluan sairaanhoitajaksi. Kippis!

Olettaen, että lukija huomaa lukea ng:n ja nk:n suomalaiseen tapaan, voidaan niiden tapauksissa jättää äng-merkit käyttämättä. Tällöin esimerkiksi sana かんごふ voidaan kirjoittaa kangofu. Sanansisäisen g:n vaatimalle yksittäiselle äng-äänteelle ei kuitenkaan ole vastinetta tavallisessa suomalaisessa kirjoituksessa, joten sitä merkitään yhdellä äng-merkillä.

Huomionarvoista on myös, että alla oleva järjestelmä ei ole käytössä missään Suomen ulkopuolella, joten se on avuksi vain äänneasun havaitsemisessa.

Hiragana[muokkaa]

a i u e o
ka ki ku ke ko きゃ kja きゅ kju きょ kjo
sa ši su se so しゃ ša しゅ šu しょ šo
ta tši tsu te to ちゃ tša ちゅ tšu ちょ tšo
na ni nu ne no にゃ nja にゅ nju にょ njo
ha hi fu he ho ひゃ hja ひゅ hju ひょ hjo
ma mi mu me mo みゃ mja みゅ mju みょ mjo
ja ju jo
ra ri ru re ro りゃ rja りゅ rju りょ rjo
wa o
n
ga gi gu ge go ぎゃ gja ぎゅ gju ぎょ gjo
za dži zu ze zo じゃ dža じゅ džu じょ džo
da dži zu de do
ba bi bu be bo びゃ bja びゅ bju びょ bjo
pa pi pu pe po ぴゃ pja ぴゅ pju ぴょ pjo

Katakana[muokkaa]

a i u e o
ka ki ku ke ko キャ kja キュ kju キョ kjo
sa ši su se so シャ ša シュ šu ショ šo
ta tši tsu te to チャ tša チュ tšu チョ tšo
na ni nu ne no ニャ nja ニュ nju ニョ njo
ha hi fu he ho ヒャ hja ヒュ hju ヒョ hjo
ma mi mu me mo ミャ mja ミュ mju ミョ mjo
ja ju jo
ra ri ru re ro リャ rja リュ rju リョ rjo
wa o
n
ga gi gu ge go ギャ gja ギュ gju ギョ gjo
za dži zu ze zo ジャ dža ジュ džu ジョ džo
da dži zu de do
ba bi bu be bo ビャ bja ビュ bju ビョ bjo
pa pi pu pe po ピャ pja ピュ pju ピョ pjo

Ylimääräiset katakanat[muokkaa]

(Näitä käytetään lähinnä muiden kielten äänteiden esittämiseen.)

イェ je
ウィ wi ウェ we ウォ wo
ヴァ va ヴィ vi vu ヴェ ve ヴォ vo
シェ še
ジェ dže
チェ tše
ティ ti トゥ tu
ディ di ドゥ du
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo
フュ fju

This article "Japanin transkriptio suomalaisella ortografialla" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Japanin transkriptio suomalaisella ortografialla. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]